Derde expertmeeting Platform publiek- en privaatrecht in dialoog

Op 15 oktober 2021 vindt in Brussel de derde expertmeeting van het Platform plaats. Het onderwerp van deze meeting is:

Verhaal van door de overheid bij haar taakuitoefening gemaakte kosten: wetgever of rechter?

Centraal staat het opsporen van eventuele verschillen tussen publiekrecht en privaatrecht en mogelijke fricties die daarvan het gevolg (kunnen) zijn, naast de vraag op welke punten publiekrecht en privaatrecht van elkaar kunnen leren.

Toelichting
Bij haar taakuitoefening maakt de overheid tal van – eventueel voor verhaal in aanmerking komende – kosten (denk bijvoorbeeld aan de kosten veroorzaakt door belasting- en premiefraude, valse aangiften, bommeldingen, de kosten van het begaanbaar houden van de openbare weg en scheepvaartroutes, het tegengaan van oppervlaktewaterverontreiniging door het lozen van stoffen, de kosten van opruiming van gedumpt drugsafval en van nablussen van brand). Regelmatig doet zich de vraag voor welke mogelijkheden het recht biedt om dergelijke kosten te verhalen. Soms voorziet de wet in kostenverhaal, maar dat is niet steeds het geval. Als er geen wet is die in de bevoegdheid tot kostenverhaal voorziet (en ook de wetsgeschiedenis zwijgt), is er dan wel of geen plaats voor doorberekening van kosten en in bevestigend geval, onder welke omstandigheden is kostenverhaal dan mogelijk dan wel zou kostenverhaal mogelijk moeten zijn? Gegeven actuele casus in Nederland over bijvoorbeeld dumping van drugsafval en (fiscale) systeemfraude en in België over milieuschade, is het tijd voor een fundamentele benadering van deze – klassieke – problematiek vanuit publiek- en privaatrecht.

Klik hier voor de vraagpunten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede expertmeeting Platform publiek- en privaatrecht in dialoog

Op  21 mei 2021 vond – vanwege Covid-19 online – de tweede expertmeeting van het Platform plaats. Het onderwerp van deze meeting was:

De polsstok van de beginselen van behoorlijk bestuur: export en reflexwerking?

Centraal stond het opsporen van eventuele verschillen tussen publiekrecht en privaatrecht en mogelijke fricties die daarvan het gevolg (kunnen) zijn, naast de vraag op welke punten publiekrecht en privaatrecht van elkaar kunnen leren.

Toelichting
De eerste rechtspraak in Nederland over de gelding van de beginselen van behoorlijk bestuur ook bij het uitoefenen van privaatrechtelijke bevoegdheden door overheidslichamen is alweer ruim dertig jaar oud. Gegeven het voortgeschreden gebruik door de overheid van privaatrechtelijke instrumenten/privaatrechtelijke actoren bij de vervulling van taken van algemeen belang, is het relevant te bezien of en zo ja, in hoeverre die rechtspraak zich in de laatste decennia in Nederland en België heeft ontwikkeld.

Klik hier voor de vraagpunten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste expertmeeting Platform publiek- en privaatrecht in dialoog

Op 4 oktober 2019 vond in Den Haag de eerste expertmeeting van het Platform plaats. Het onderwerp van deze meeting was:

Naar een eenvormige(r) toetsing?
Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht’

Centraal stond het opsporen van eventuele verschillen tussen publiekrecht en privaatrecht en mogelijke fricties die daarvan het gevolg (kunnen) zijn, naast de vraag op welke punten publiekrecht en privaatrecht van elkaar kunnen leren.

Toelichting
De klassieke indeling tussen gebonden en discretionaire bevoegdheden bij de invulling van de rechterlijke toetsing van bestuurshandelen komt steeds vaker op de helling te staan. Onder invloed van supranationale regelgeving, zoals in het bijzonder – het volle rechtsmachtvereiste van – artikel 6 EVRM en fundamentele rechten zoals opgenomen in de artikelen 2, 3 en 8 van het EVRM, bestaat er een tendens om de toetsing te verruimen wat betreft de omvang en tevens te intensiveren, hetgeen de discretionaire marge van het bestuur beperkt. Na vernietiging van besluiten verwijst de bestuursrechter de zaak niet zonder meer terug naar het bevoegd gezag, maar kan hij deze onder omstandigheden ook zelf afdoen. De burgerlijke rechter legt de overheid soms verplichtingen op die haar beslissingsruimte en – vrijheid beperken. Gegeven recente beslissingen is relevant te analyseren, welke de basis vormt voor die ontwikkelingen en te bezien waar nu nog de grenzen liggen.

Klik hier voor de vraagpunten.