In het Platform staan de interne rechtsvergelijking tussen en de onderlinge wisselwerking van privaatrecht en bestuursrecht centraal.

Optimale wisselwerking
De onderlinge vervlechting van privaatrecht en bestuursrecht neemt in snel tempo toe. Zeker op functionele rechtsgebieden – denk aan het financieel, energie-, telecommunicatie-, gezondheids-, mededingings- en omgevingsrecht – is het voor juristen noodzakelijk soepel te kunnen switchen tussen de beide rechtsgebieden. De betrokken bepalingen moeten worden vergeleken, ten gunste van de rechtseenheid en met het oog op een optimale toepassing ervan en wisselwerking ertussen. Het Europese recht speelt bij een en ander een belangrijke rol.

Ontmoetingsplaats
Het platform beoogt een ontmoetingsplaats te bieden voor juristen met een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke achtergrond. Daarin wordt geparticipeerd vanuit Nederland en België.

Dialoog

  • Ontmoeting
  • Uitwisselen ervaringen
  • Onderzoeken betekenissen
  • Aandachtig luisteren
  • Streven naar dieper inzicht

Interne rechtsvergelijking

Interne rechtsvergelijking betreft het nauwgezet onderzoeken en vergelijken van (gedeelten van) verschillende rechtsgebieden binnen een nationaal rechtssysteem. Gezocht wordt naar overeenkomsten en verschillen tussen regelingen in de verschillende rechtsgebieden inclusief de achtergrond en mogelijke relevantie ervan.

Onderlinge wisselwerking

Oogmerk vormt het formuleren van denkbare keuzes/oplossingen ter vergroting van de rechtseenheid en de verbetering van de onderlinge wisselwerking tussen de rechtsgebieden. Het gaat hier om de samenhang, toegankelijkheid en/of effectiviteit van het recht.