In het Platform staan de interne rechtsvergelijking tussen en de onderlinge wisselwerking van privaatrecht en bestuursrecht centraal.

Optimale wisselwerking
De onderlinge vervlechting van privaatrecht en bestuursrecht neemt in snel tempo toe. Zeker op functionele rechtsgebieden – denk aan het financieel, energie-, telecommunicatie-, gezondheids-, mededingings- en omgevingsrecht – is het voor juristen noodzakelijk soepel te kunnen switchen tussen de beide rechtsgebieden. De betrokken bepalingen moeten worden vergeleken, ten gunste van de rechtseenheid en met het oog op een optimale toepassing ervan en wisselwerking ertussen. Het Europese recht speelt bij een en ander een belangrijke rol.

Ontmoetingsplaats
Het platform beoogt een ontmoetingsplaats te bieden voor juristen met een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke achtergrond. Daarin wordt geparticipeerd vanuit Nederland en België.

Cooperatie tussen Nederland en Belgie op dit vlak is hoogst interessant. Deze biedt niet alleen de mogelijkheid tot verdieping van de nationale interne rechtsvergelijking over en weer, maar creert ook kansen voor verbreding van kennis als het om de Europese invalshoek gaat en vormt in zoverre een extra bijdrage aan de Europese harmonisatie en integratie.

Dialoog

Met deze website wil het Platform publiek- en privaatrecht in dialoog de wetgever, praktijkjuristen en academici informeren over en aanzetten tot interne rechtsvergelijking tussen publiekrecht en privaatrecht.

Een belangrijke doelstelling vormt het realiseren van een optimale wisselwerking tussen die twee werelden. Europees en internationaal recht spelen in dit verband uiteraard een belangrijke rol.

Interne rechtsvergelijking

Interne rechtsvergelijking betreft het nauwgezet onderzoeken en vergelijken van (gedeelten van) verschillende rechtsgebieden binnen een nationaal rechtssysteem. Gezocht wordt naar overeenkomsten en verschillen tussen regelingen in de verschillende rechtsgebieden inclusief de achtergrond en mogelijke relevantie ervan.

Onderlinge wisselwerking

Oogmerk vormt het formuleren van denkbare keuzes/oplossingen ter vergroting van de rechtseenheid en de verbetering van de onderlinge wisselwerking tussen de rechtsgebieden. Het gaat hier om de samenhang, toegankelijkheid en/of effectiviteit van het recht.

Europees en internationaal recht

Het Europese recht beïnvloedt het nationale recht en de verwevenheid tussen de rechtsterreinen niet alleen, maar het stelt ook eisen aan te kiezen oplossingen en staat deze mogelijkerwijs in de weg. Voor goede en toekomstbestendige oplossingen is het daarom van belang ook het relevante Europese onderscheidenlijk internationale recht te betrekken.

Dialoog methode: Een dialoog tussen de beoefenaars van de verschillende rechtsgebieden is essentieel om binnen de kluwen van op elkaar inwerkende rechtssystemen ( de meerlagige rechtsorde) de op de zaak toepasselijke regels te vinden en met elkaar te verzoenen.